acord i estratègia territorial

acord i
estratègia territorial

acord i
estratègia territorial

El Montsià és la comarca més meridional de Catalunya, té una població de 68.263 habitants i és considerada una zona rural.

Les característiques pròpies dels dotze pobles que la conformen fa que es puguin diferenciar dos eixos principals; l’eix costa litoral – delta de l’Ebre i l’eix de la Plana – Ports.

Tot i que l’economia i el treball s’esdevenen en el territori més enllà d’un municipi, aquestes dos realitats divergents han dificultat històricament un plantejament comú de les polítiques de desenvolupament comarcal.

El Montsià va ser un dels territoris més castigats per la crisi econòmica del 2008, i recentment per la crisi derivada de la pandèmia per la COVID-19. La duresa d’aquestes crisis ha afectat les nostres famílies i els indicadors socioeconòmics així ho demostren:

Entre 2009 i 2018 el creixement del PIB a Catalunya va ser del 15,16%. Al Montsià només del 6,29%.

Amb una taxa del 16,29%, és una de les zones amb més atur
de Catalunya.

El 28% de les persones desocupades són joves amb edats compreses entre els 16 i 34 anys.

Amb un PIB per càpita de 18.600 € enfront els 31.887 € de mitjana
a Catalunya.

Entre 2009 i 2019 l'atur s'havia reduït en un 22%. Entre 2019 i 2020, arran de la crisi de la COVID-19, ha augmentat en el mateix percentatge.

El 74% de les persones aturades només té estudis obligatoris.

Alhora, preocupa la cronificació d’aquesta situació i els efectes que pot comportar per al territori.Uns efectes que comencen a ser visibles amb una pèrdua de població els darrers anys, principalment situada en edats compreses entre els 20 i 39 anys.
Aquesta pèrdua humana afecta:
  • La pèrdua de talent.
  • L’envelliment de la població.
  • La riquesa social i econòmica actual i futura.

Aquest escenari ens transporta a una percepció, tant interna com externa, de manca de dinamisme econòmic i d’atractiu territorial que preveu un futur poc encoratjador per a la comarca.

La gravetat de la situació fa del tot necessari construir una estratègia territorial innovadora en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament econòmic, basada en la cooperació dels actors públics, privats i comunitat educativa.

Aquest Acord ens ha de permetre impulsar estratègies de desenvolupament econòmic i social que millorin les condicions de vida dels nostres ciutadans, i que afavoreixin la formació i l’ocupació de qualitat, per tal d’aconseguir la reactivació socioeconòmica del territori.

Aquest nou marc de cooperació entre les institucions, empreses i la comunitat educativa, s’ha de veure legitimat per la ciutadania i, per aquest motiu, creiem oportú iniciar un procés de participació ciutadana que ha de permetre diagnosticar, planificar i consensuar entre totes i tots l’horitzó de les polítiques de desenvolupament socioeconòmic i d’ocupació del Montsià.

El nou escenari basat en la cooperació no es pot gestionar amb el vell paradigma; per aquest motiu, és necessari replantejar-se el model de governança del desenvolupament local del Montsià.“Si volem resultats diferents no podem fer sempre el mateix”.La concertació territorial s’estructurarà a partir de:

Un nou model de governança que progressivament es va adoptant en diferents territoris i que s’alinea amb les recomanacions de la Unió Europea La nova Llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (Llei 13/2015, del 9 de juliol) en el prèambul posa de manifest “l’avanç indubtable dels territoris en la creació de nous instruments per a coordinar-se, relacionar-se i gestionar polítiques d’ocupació en funció de les pròpies necessitats” i posa èmfasi en aquest apartat en el nou concepte de governança amb què “es vol aconseguir la interacció entre tres actors: les administracions, la societat civil i el sector privat” i continua dient: “La governança és, doncs, una nova forma de govern dinàmic, reticulat o en xarxa, amb procediments més cooperatius, més exigència en la participació i més eficiència en la combinació dels elements públics, privats i socials”.

L’article 15 de la Llei dibuixa el concepte de concertació territorial. En el seu apartat segon anomena que “l’àmbit territorial de referència per a la concertació territorial és la comarca” i en els apartats següents posa de relleu la importància de la participació dels agents públics i privats territorials en la definició de les estratègies territorials que fomentin l’ocupació i el desenvolupament econòmic. D’aquesta manera, la nova governança que naix d’aquest Acord territorial per a la reactivació econòmica i l’ocupació del Montsià és totalment innovadora al territori i es basa en els principis de: concertació, participació i consens.

L’Agència de desenvolupament local del Montsià, és un projecte que naix en el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques” del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que compta amb la implicació de totes les entitats locals de la comarca i amb l’adhesió de més de 50 entitats socials i econòmiques. Actualment també s’hi afegeix el finançament del Pla de Reactivació Socioeconòmica COVID-19.

L’experiència adquirida i l’expertesa tècnica ha fet que avui dia puguem disposar d’una xarxa tècnica de treball professionalitzat que executa accions en tres àmbits concrets a tot el Montsià:

En l’àmbit del suport a les persones desocupades s’ha articulat el dispositiu ACTIVA’T, que vetlla per l’equilibri territorial, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social, amb resultats altament satisfactoris. Anualment el dispositiu acompanya en la inserció laboral a més de 500 persones.

Des de la millora del teixit productiu és d’on naixen les noves oportunitats laborals. Per això, en l’àmbit del suport a l’empresa es disposa d’una cartera de serveis de qualitat que dóna resposta a les necessitats de més de 200 empreses cada any.
Una relació que ha permès la generació d’espais de confiança i de cooperació públic – privat.

Les institucions públiques són els ajuntaments dels municipis d’Amposta, Alcanar, Freginals, la Galera, Godall, Masdenverge, Mas de Barberans, la Sénia, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja, Santa Bàrbara, Ulldecona, l’Entitat Municipal Descentralitzada dels Muntells i el Consell Comarcal del Montsià.

Les organitzacions empresarials i empreses representades en Càmara Arrossera del Montsià, el Col·lectiu d’Empresaris del Moble de la Sénia i Estellé Parquet, SL. La comunitat educativa, que és un actor clau, amb la inclusió i participació de l’Institut Montsià.

L’estratègia Montsià 2026 s’articula de la següent manera:

L’estratègia Montsià 2026 s’articula de la següent manera:

L’estratègia Montsià 2026 s’articula de la següent manera:

Un acord territorial per a la reactivació econòmica i l’ocupació Montsià 2026.

El 16 de març de 2016, els representants de tots els ajuntaments de la comarca del Montsià, conjuntament amb representants empresarials i la comunitat educativa van fer públic el seu compromís de cooperació per treballar junts per a la reactivació econòmica i l’ocupació.

Una estratègia participada.

Així s’iniciava un nou temps i una manera de fer diferents, en que s’obrien les portes al debat i a la reflexió conjunta, per tal de planificar des de baix un bon pla i un futur camí per a tothom.
Per això, era necessari que iniciéssim un procés participatiu per dissenyar entre tots els pobles, entitats i persones una estratègia territorial i innovadora,que treballi d’una manera determinant pel bé comú, i que faci del Montsià un bon lloc per viure.

Transformar un territori és un procés, enormement inspirador.

Que ens ha de transportar vers un enriquiment social i econòmic amb projectes planificats i realitzats des de baix i amb un gran sentit de comunitat.

Et presentem el recull de programes concrets i específics, que més de cinc-centes persones del  territori van consensuar durant més d’un any. El resultat és una estratègia integral, realista i esperançadora per a moltes persones.

Ara cal realitzar-la i fer-la possible, i ja hi estem treballant i estem reorganitzant tant els recursos com la xarxa tècnica.

Tots els municipis de Montsià, el sector privat i la comunitat educativa impulsen decicidament i de manera descentralitzada, la realització d’aquest pla, i això és una molt bona notícia: ara anem junts i ho fem des dels pobles. Quan parlem de cooperació i de reconeixement, cap poble és petit.

Et convidem a que el llegeixis i que miris on pots col·laborar. Aquest és un procés obert, com ha estat des del primer dia.

1. Identificació dels actors

Els actors implicats en el lideratge, així com la definició dels seus rols, compromisos i voluntats.

Els actors lideren l’Acord Territorial del Montsià i impulsen de manera concertada l’Estratègia per l’Ocupació, el Desenvolupament Econòmic i Territori Educador, anomenada Estratègia Montsià 2026, amb el suport concertat del Servei de Desenvolupament Econòmic Local del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Més específicament, la taula de concertació són:

2. Els objectius

La identificació compartida i clara de la filosofia que inspira l’estratègia, la visió i els objectius a assolir.

Objectius generals de l'estratègia Montsià 2026.

01. Augmentar l’ocupabilitat, facilitar la transició al treball i promoure l’ocupació decent a la comarca del Montsià.

02. Promoure un teixit empresarial diversificat, dinamitzador dels recursos endògens del territori, inclusiu amb les persones impulsant ocupació decent i respectuosa amb el medi.

03. Fer el territori un espai educador en les seves diferents dimensions humanes, que inclogui l’activitat, la vida personal i l’espai públic com una continuïtat educativa vital, acordada i consensuada pels actors de l’acord territorial.

04. Millorar la comunicació i el treball conjunt entre persones i activitat econòmica.

05. concebre els serveis des de la dignificació de les persones, amb orientació i acompanyament holístic: personal, acadèmic, laboral, social i psicoemocional.

06. Assegurar i facilitar la transferència de coneixement professional al territori.

07. Assegurar i facilitar la informació d’interès sobre ocupació a les persones.

08. Millorar la presa de decisicions estratègiques i operatives sobre ocupació a la comarca.

09. Fixar persones al territori.

10. Retornar persones al territori.

Objectius específics de desenvolupament econòmic.

01. Impulsar, planificar i reorganitzar les polítiques actives pel desenvolupament socioeconòmic del Montsià.

02. Millorar la capacitat organitzativa de la xarxa tècnica, així com la qualitat en la prestació de serveis i la millora contínua.

03. Promoure el suport, la diversificació de les activitats industrials amb presència al territori.

04. Promoure un pla de polígons territorial i amb un únic i consensuat model de gestió.

05. Promoure l’atracció d’activitat empresarial.

06. Desenvolupar programes de dinamització econòmica orientats al sector comerç que contemplin la formació, l’ocupació, la cooperació i el foment de projectes col·lectius.

07. Millorar la comunicació i el treball conjunt entre persones i activitat econòmica, a través de la cooperació i l’emprenedoria.

08. Assegurar i facilitar la transferència de coneixement professional i empresarial al territori.

09. Facilitar la informació sobre activitat econòmica i social a les empreses.

10. Millorar i facilitar la presa de decisions estratègiques i operatives sobre desenvolupament empresarial del territori.

11. Fixar empreses qualitatives al territori.

12. Dissenyar un sistema d’indicadors que mesurin l’avaluació i impacte de les accions realitzades.

13. Ser un referent al territori en atenció i suport a les empreses, a través de la qualitat i prestigi dels serveis.

14. Impulsar el treball conjunt entre el sector públic, el privat i la comunitat educativa en el desenvolupament socioeconòmica territorial.

Objectius específics del territori educador.

01. Identificar i recollir tots els actius culturals i naturals del territori per a incloure’ls a la formació educativa.

02. Formar en creixement personal, professional, esportiu, de salut, d’idiomes i altres, (gratuït i de qualitat).

03. Educar en la salut, no com a manca de malaltia, sinó com a cultura de vida saludable en tot el cicle vital d’una persona.

04. Implicar tota la comunitat i institucions territorials en l’educació d’infants i joves.

05. Definir les competències clau des del territori i impulsar un model educatiu basat en els punts forts i febles del nostre territori.

06. Treballar de manera transversal i competencial.

07. Fer del territori un espai educador en les seves diferents dimensions, que inclogui l’activitat, la vida personal i l’espai públic com una continuïtat educativa, acordada i consensuada pels actors de l’acord territorial.

08. Consensuar un acord explícit de treball conjunt entre espai públic, comunitat educativa i activitat econòmica.

09. Impulsar des de baix i de manera transversal la cooperació com a valor clau de la comunitat territorial.

10. Impulsar transversalment l’educació emocional, posant especial èmfasi en famílies, alumnat i professorat.

11. Impulsar una perspectiva conjunta d’ocupació, professionalització i educació.

12. Fomentar l’esperit crític des del punt de vista constructiu.

13. Impulsar la participació dels infants i joves en la redefinició de l’espai, esdevenint així actors i protagonistes, no solament de les metodologies educatives, sinó dels escenaris on s’esdevenen.

Escola educadora: mestres, mares i pares, infància i joventut.

01. Impulsar els esforços en els idiomes i la mobilitat internacional (el cens d’estudiants com a eina per a identificar-ho).

02. Impulsar l’educació per projectes a les escoles com a metodologia.

03. Impulsar l’aprenentatge com aquell que contempla holísticament el coneixement humanístic: perspectiva lingüística, perspectiva artística, perspectiva emocional, tecnològica, perspectiva històrica, perspectiva ètica, etc.

04. Dissenyar la formació de manera personalitzada, en funció dels dons i singularitats de cada persona (CIMN).

05. Impulsar la formació qualitativa de professionals ben preparats, en la visió vers el procés educatiu, els rols i metodologies per una escola lliure, basada en el potencial de la persona, enlloc del potencial del
coneixement.

06. Incorporar noves metodologies més pedagògiques i centrades en l’aprenentatge lliure.

07. Fer del territori un espai educador en les seves diferents dimensions, que inclogui l’activitat, la vida personal i l’espai públic com una continuïtat educativa, acordada i consensuada pels actors de l’acord territorial.

08. Fomentar la relació família-escola.

09. Promoure un model educatiu basat en l’escola lliure.

Governança: persones, activitat i espai públic.

01. Impulsar la taula de concertació de tota la comunitat educativa, institucions i teixit productiu i associatiu per a garantir un pla educatiu innovador inclusiu al territori.

3. Pla d'acció

Un pla d’acció és:

El conjunt d’una relació d’accions específiques, consensuades, prioritzades i calendaritzades, que portaràn a l’assoliment dels objectius, en funió de criteris prèviment reflexionats i compartis.

La definició de les dinàmiques i regles de funcionament entre els actors, les accions i els objectius, les quals facilitaran la presa de decisions en el dia a dia i encaminaran l’estratègia, a assolir els seus objectius.

L’Estratègia per l’Ocupació, l’Estratègia de Desenvolupament Econòmic Local i Territori Educador, funcionen com un tot inseparable i responen al concepte de desenvolupament local integral i holístic. S’entén així el desenvolupament de la comunitat com un recull d’accions que volen vetllar i cuidar de les diferents dimensions de vida d’un ésser humà i la comunitat a la que pertany.

L’estratègia Montsià 20/26 és fruit d’un procés participatiu a tota la comarca, que a data d’avui ja aplega unes cinc-centes persones. Aquest procés ha estat impulsat des de l’Acord Territorial del Montsià en què el sector públic, el sector privat i la comunitat educativa s’han posat d’acord en els següents punts d’interès:

Ocupació.

Programa 01: Programa d’inserció adreçat a persones desocupades de llarga durada, majors de 45 anys, entre d’altres franges d’edat considerades vulnerables.

Programa 02: Programa d’inserció adreçat i específic per a joves. Vida i treball a casa.

Programa 03: Programa d’inserció laboral adreçat i específic a la dona.

Programa 04: Programa d’inserció social i laboral, adreçat a persones migrades.
Programa 05: Programa d’inserció social i laboral, genèric.

Programa 06: Programa d’inserció social i laboral, adreçat a la dona.
Programa 07: Programa d’atracció a joves que han marxat a estudiar fora del territori.

Programa 08: Programa d’atracció a dones que han marxat a treballar fora del territori.

Programa 09: Programa d’atracció a joves que han marxat a treballar fora del territori.
Programa 10: Programa d’autoocupació.

Programa 11: Programa per promoure activitat econòmica cooperativa.

Programa 12: Programa d’impuls a la intraemprenedoria.

Programa 13: Programa per a la creació d’empreses d’inserció laboral.

Desenvolupament econòmic local.

Programa 14: Programa de suport a l’activitat empresarial.

Programa 15: Programa de cooperació interempresarial.

Programa 16: Programa d’atracció d’activitat empresarial.

Programa 17: Programa per a la professionalització de la gestió de persones en organitzacions.

Programa 18: Programa per a la creació dels mapes ocupacionals i descripció dels llocs de treball a les empreses del territori.

Programa 19: Programa per la dinamització i impuls del comerç territorial, a través de la cooperació, la innovació i el treball en xarxa intermunicipal.

Programa 20: Programa d’estudi de les necessitats formatives i perfils professionals estratègics de l’activitat econòmica del territori i dels futurs cultius econòmics descrits a l’Estratègia de Desenvolupament Econòmic Montsià 2026.

Territori educador.

Programa 22: Programa per elaborar un mapa de formació territorial (que inclogui tot tipus de formació adient, que permeti identificar mancances, oportunitats i evitar duplicació de recursos).

Programa 23: Programa per identificar i recollir els actius culturals i naturals del territori per a incloure’ls dins la formació educativa.

Programa 24: Programa per impulsar una xarxa de centres culturals del territori, per a què agendin i vinculin les seves activitats els centres educatius.

Programa 25: Programa per vincular els centres educatius, les empreses, la formació ocupacional, al voltant del DAP.

Programa 26: Programa per detectar i potenciar feines o oficis que poden enfortir el territori (amb orientació professional de les opcions de futur).

Programa 27: Programa per facilitar la formació professional dins les empreses, monitoritzant el seu desenvolupament amb un tutoratge de qualitat.

Programa 28: Programa de capacitació idiomàtica i mobilitat internacional (tenint en compte el cens d’estudiants com a eina per a identificar-ho).

Programa 29: Programa per impulsar la creació de les escoles de mares i pares.

Programa 30: Programa de formació permanent del professorat dins de l’horari laboral.

Programa 31: Programa per incorporar professorat finançat des del territori, per baixar la ràtio alumne/professor per fer una atenció real a la diversitat.

Programa 32: Programa per incloure la figura del mediador i la cultura de la mediació al territori i als entorns formatius.

Programa 33: Programa per incorporar al sector privat, al sector públic i a la comunitat educativa a la nova regulació horària.
Programa 34: Programa per impulsar l’educació emocional als centres educatius, en el sector públic i el sector privat.

Programa 35: Programa per impulsar la cooperació com a valor clau, en detriment de la competició als centres educatius, en el sector públic i el sector privat.

Programa 36: Programa per incorporar noves metodologies més pedagògiques i desenvolupadores del coneixement a partir del desenvolupament de la persona.

Programa 37: Programa formatiu per impulsar l’educació per projectes a les escoles.

Programa 38: Programa de formació i sensibilització en pedagogia sistèmica.

Programa 39: Programa de sensibilització i formació en el concepte d’escola lliure.

Programa 40: Programa pedagògic d’impuls a l’economia circular al sector privat, al sector públic i a la comunitat educativa.

Programa 41: Programa pedagògic d’impuls al canvi de model energètic.

Programa 42: Programa pedagògic d’impuls a la compra de proximitat als centres educatius, al sector privat i al sector públic.

Programa 43:  Programa pedagògic d’impuls de nous models de governança i gestió participats al sector públic, al sector privat i a la comunitat educativa.

Programa 44: Programa pedagògic d’impuls de la innovació social.

Programa 45: Programa pedagògic d’impuls de nous models educatius.

Nou model de governança concertada i gestió per projectes i competències.

Programa 46: Programa per a la dinamització i desenvolupament de l’òrgan de govern: “Concertació Territorial del Montsià”, entre el sector públic, el sector privat i la comunitat educativa.

Programa 47: Programa per a la creació i dinamització de les taules sectorials de seguiment:
  • Taula permanent d’ocupació i desenvolupament econòmic del Montsià.
  • Taula permanent Territori Educador del Montsià.
Programa 48: Programa per a la reorganització i unificació de la xarxa tècnica amb un model de gestió per projectes. Creació del:
  • Dispositiu unificat d’atenció i suport a les empreses
  • Dispositiu unificat d’atenció i suport a les persones
  • Dispositiu Territori Educador i projectes transversals.
Programa 49: Programa per a la creació d’un observatori de dades socioeconòmiques. Programa 50: Programa per impulsar la participació ciutadana i la transparència en el desenvolupament de l’Estratègia Montsià 2026.